VAD

Nordic Community for Distributed Presence/NCDP är ett nätverk av organisationer och aktörer inom musikundervisning och scenkonst som utvecklat en teknik för tvåvägskommunikation med låg fördröjning.

Hur fungerar det?

Det som gör NCDP tekniken möjlig är att bandbredden i befintligt fibernät har tusenfaldigats de senaste åren. Som jämförelse kan nämnas att ett fiberpar i början av 2000-talet levererade 10Gb/s. Idag kan vi i samma fiberpar köra 80 våglängder x 400Gb. Det är 3200 ggr så mycket data i samma fiberpar. Vi har därmed ett överflöd av kapacitet i landets fibernät som gör att vi inte behöver komprimera ljud och bildsignaler. Det minimerar fördröjningen. 

I  kombination med media router vilken omvandlar ljud och bildsignaler till optiska signaler, kan vi inom en radie av 50 mil skapa en påtaglig känsla av närvaro. Nationella aktörer som Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) samt ett 10-tal lärosäten i Norden samt Coventry University har redan anskaffat NCDP-specifik utrustning.

Vad kan vi erbjuda?

Format för distansnärvaro

1. Musikundervisning: 1-on-1 undervisning på distans, band, rep.
2. Konferenser och små ensembles: flera scener, repetitioner, scenkonst.
3. Teatrar och konsertsalar: Fullstor scen, teatrar och konsertsalar kopplas ihop i en miljö utan märkbar fördröjning.

Idag finns systemet uppkopplat på ett tiotal orter i norden och ytterligare ca 130 organisationer och lärosäten önskar ta distansverktyget i bruk. Utveckling och utbyggnad har skett med nordiska, nationella, regionala och kommunala medel i samarbete med nordiska operatörer av forskningsnätverk samt privata och samhällsägda teleoperatörer.

Vad kan tekniken användas till?

Vi ser stora möjligheter för tekniken som kan leda till nya former för scenkonst och övrig kulturverksamhet, särskilt i glesbygd. Mindre orter kan tillgodogöra sig det kulturutbud som fram till idag endast erbjuds på större orter. Riksteatern har utvecklat ett format för mindre scener där man delar större ensembler mellan turnéort och hemmascen. På nationell nivå ser vi möjligheten att skapa ett kulturnät som kan leverera undervisning, kultur och samhällsservice med hög kvalitet. Eftersom formatet tillåter tvåvägskommunikation med synnerligen låg fördröjning skiljer det sig väsentligt från befintliga tekniker och format som zoom och skype. 

Vi får tillgång till all den kreativitet och kompetens som finns på såväl större som mindre orter d.v.s. producenter av innehåll kan befinna sig var som helst i regionen eller landet och t.o.m. samarbeta över landsgränser. I förlängningen önskar vi se att närvaro på distans genererar ökad livskvalitet, produktivitet och tillväxt i mindre samhällen

Vem är användarna?

Vi har identifierat ett antal intressenter av denna tekniska lösning – från konferenslokaler, bygdegårdar, teaterscener och biografer till skolor, folkhögskolor, föreningar, vuxenutbildning och bibliotek. En särskild målgrupp är musik- och kulturskolor, för vilka sådan teknik är en förutsättning för undervisning och konstnärlig verksamhet på distans. För musik- och kulturskolor är detta en möjlighet att öka tillgänglighet och deltagande, minska resandet och att dela på lärarresurser och -kompetens. Dessutom vill vi undersöka hos bygdegårdar, folkets hus och andra lämpliga scener vilka kunde använda sig av samma teknik. Det skulle innebära exempelvis att Riksteatern kan turnera digitalt till dessa orter.

I förlängning skapar tekniken och formatet stor nytta för bredare grupper barn, unga, minoriteter och äldre i glesbygd, inte minst genom det inkluderande arbets- och kommunikationssätt NCDP formatet resulterar i.