VARFÖR

Tekniken öppnar möjligheterna för nya kreativa möten över stora geografiska områden utan kännbar störande fördröjning, med mycket hög bild- och ljudkvalitet samt överlägsen driftsäkerhet jämfört med det som idag erbjuds i form av kommersiella produkter och system.

Nordic Community for Distributed Presence/NCDP har som huvudsyfte att i nätverk bistå med kompetens och tekniska lösningar för att skapa närvaro på distans. NCDP öppnar möjligheterna för nya kreativa möten över stora geografiska områden utan kännbar störande latens. NCDP erbjuder en teknisk plattform som kombinerar innovativ hård- och mjukvara kopplat till existerande fiberteknik. 

Vi vill stöda former av konstnärlig verksamhet, samspel och kulturundervisning på distans där låg latens (teknik med låg fördröjning) är en förutsättning. Vi ser framför oss nya möjligheter för kulturella utbyten i grupp – inte bara inom professionellt konstutövande utan även på skolor och kulturskolor mellan elever och elever, elever och lärare samt lärare och lärare. Undervisning i grupp bortom geografisk placering blir en åtkomlig möjlighet och uppmuntrar till spel i ensemble och med andra. Musikelever som avancerat bortom den lärarkompetens som finns lokalt på en kulturskola i ett specifikt instrument kan fortsätta sin utbildning via distans och med koppling till forskning. Kulturskolornas lärare kan på samma sätt få fortbildning från högskolorna och skolorna kan dela kompetenser mellan sig utan att pedagogerna förflyttar sig geografiskt. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv

NCDP tekniken kommer att kunna drastiskt minska mängden transporter och förflyttningar för repetitioner, lektioner och framträdanden. Detta innebär minskning i tunga och återkommande transporter, övernattningar och lokala specialarrangemang samtidigt som den möjliggör en hög känsla av närvaro med minimal miljöpåverkan.

Under vårvintern 2020 genomfördes en mindre enkät med kulturskolorna inom Region Västerbotten. Den visade att vissa kulturskolor tillbringar upp till 80 timmar/vecka med transport till och från de lokaler där eleverna finns, många med lärare i egna fordon. För lärarpersonal är det mycket restid i tjänst som istället skulle kunna används till undervisning, många mil med slit på såväl förare som fordon samt många risk- och osäkerhetsfaktorer t.ex. för dagen tillgång till lokal, närvaro på elever eller om läraren själv har förhinder, tidspress eller andra konflikter. Med projektets lösningar erbjuds i princip en ”Plug-n-play” lösning för samtliga parter som är också en avsevärd förbättring i arbetsmiljön för många.

NCDP-tekniken erbjuder förbättringar i:
Tidsåtgång,
Resekostnader
Miljöpåverkan
Kompetensdelning
Fortbildning